Политика за сигурност и поверителност на данните

Защита на Вашите лични данни

В рамките на използването на услугите, достъпни на нейния Интернет сайт, мобилен сайт и мобилни приложения, Air France може да събира и обработва данни с личен характер, отнасящи се до Вас. AIR FRANCE, както и KLM (Amsterdameweg 55, 1182 GPO Amstelveen) е поела ангажимент за спазване на правилата за защита на личния живот на своите пътници, членовете на своята програма за редовни пътници, бъдещите клиенти и посетителите на нейния Интернет сайт, мобилен сайт и мобилни приложения.Съвкупността от обработките на личните данни, извършвани в рамките на достъпните услуги, спазва не само местното законодателство, но и разпоредбите на изменения закон за „информатиката  и свободите“ от 6 януари 1978 г. За да следи за доброто спазване на тези правила, Air France е посочила свой „кореспондент по информатика и свободи“ (CIL), който е предпочитаният посредник на Националната комисия за информатика и свободи (CNIL).